HELP
 
हरि  Hare, Hari, Haraa 
Hare is an acclamation form of Hari or Haraa.
Hari means green, yellowish to brownish, and is a name for Vishnu and Krishna.
Hari is also being used as a general indicator for God.
Haraa is a name for Radha.
Not to be confused with Hara, that is a name for Shiva.
Hare is een aanroepings vorm van Hari of Haraa.
Hari betekent groen, gelig tot bruinig, en is een naam voor Vishnu en Krishna.
Hari wordt ook gebruikt als algemene aanduiding voor God.
Haraa is een naam voor Radha.
Niet te verwarren met Hara, dat is namelijk een naam voor Shiva.

In the Mantras:
Govinda Gopal
Govinda Jaya Jaya
Guru Vandana 5
Hare Krishna
Hare Ram
Hari Sharanam
Hari Shiva
  Hey Govinda Govinda Gopala
Jay Shri Krishna
Jaya Radhe
Om Namah Sarva Mangala
Om Namah Shivaya Namaskar
Prabhu Sharanam
Shri Krishna

Picture/source:
Krishna and Radha on the swing.
Internet: unspecified.