HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
Notes on pronounciation 
In Sanskrit there is a phenomenon called visarga (written as :). It is an echo after a vowel.
For instance a: is pronounced aha, and i: ihi. The stress on the ha part depends on the metrum of the verse, sometimes it is hardly noticed, and sometimes it is like a full syllable. In the texts (especially the Guru Gita) I have chosen to maintain the visarga : instead of writing aha (or oho).

Another phenomenon is sandhi. This entails that that sometimes the first or last letter of a word changes depending on the adjacent word. Most often when a word ends with a vowel and the next word begins with a vowel these vowels are joined, and the two words are pronounced as one. In the texts I write the words apart, but to indicate the joint I put instead of a white space a low hyphen between the words: yantra_aadi is then pronounced as yantraadi.
Sometimes a starting vowel gets lost this way: that vowel is then written in parentheses. For instance loko_(u)pakaaraka: is pronounced as lokopakaarakaha.  
Aantekeningen over de uitspraak 
In het Sanskriet bestaat het fenomeen visarga (geschreven als :). Het is een echo na een klinker. Bijvoorbeeld a: wordt uitgespoken als aha, en i: ihi. De hoeveelheid nadruk op de ha hangt as van het metrum van het vers, soms is het bijna niet te horen, en soms is het als een volledige lettergreep. In de teksten (vooral de Guru Gita) heb ik er voor gekozen om het teken voor de visarga : te behouden in plaats van aha (of oho) te schrijven.
Een ander fenomeen is sandhi. Dit houdt in dat soms de eerste of de laatste letter van een woord verandert onder invloed van het naastliggende woord. Het gebruikelijkste is dat wanneer een woord met een klinker eindigt, en het volgende woord met een klinker begint, deze klinkers samengevoegd worden en de twee woorden als één uitgesproken worden. In de teksten schrijf ik de woorden apart, maar om de samenvoeging aan te geven zet ik in plaats van een spatie een laag streepje tussen de woorden: yantra_aadi bijv. wordt uitgesproken als yantraadi.
Soms sneuvelt zo een beginklinker: die wordt dan tussen haakjes geschreven. Bijv. loko_(u)pakaaraka: wordt uitgesproken als lokopakaarakaha.  

Source:
see Gurugitaa