HELP
 
Home
 
Search by
....title
....word
....other
 
Activiteiten
....concerten
....pujas
....murtituin
 
Contact
 
Links
 
 
ऋषि  R(i)shi   
Singer of sacred/ancient hymns, seer, inspired poet or sage, saint or sanctified sage in general, ascetic, anchorite;
Hymn or mantra composed by a Rishi;
Seventh of the eight degrees of Brahmans;
Ray of light, moon, imaginary circle; Common carp fish, men.

Only those who live a life without desire, and whose minds are grounded in the Self  (Atman), may become Rishi. Their thinking (manas) and their capacity for discernment (budhi) are purified through meditative praxis (japa and  dhyana). Thus they are able to clearly perceive the fundamental impulse of the creation and to describe them properly.
Zinger van heilige/oude hymnen, ziener, geinspireerde dichter of wijze, heilige of geheiligde wijze in het algemeen, asceet, kluizenaar;
Hymne of mantra gecomponeerd door een Rishi;
Zevende van de acht niveaus van Brahmanen;
Lichtstraal, maan, denkbeeldige cirkel; Gewone karper, mensen.
Alleen degenen die een leven zonder verlangen leiden, en wiens geest in het Zelf (Atman) gegrond is, kunnen Rishi worden. Hun denken (manas) en hun onderscheidingsvermogen (budhi) zijn door meditatieve praktijken (japa en  dhyana) gereinigd. Zo is het hun mogelijk de oertrillingen van de schepping helder waar te nemen en correct weer te geven.

In the Mantras:
Guru Gita i2

Picture/source:
Valmiki tamilandvedas